PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Presvedč blízkeho a vyhraj tablet“

1. Usporiadateľ a Organizátor Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Presvedč blízkeho a vyhraj tablet" (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Tesco Mobile Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO: 36 863 521, DIČ: 2022840611, IČ DPH: SK2022840611, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58638/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

Organizátorom súťaže je spoločnosť Elite Solutions, s.r.o., so sídlom Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36760960, DIČ: 2022359856, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 45358/B (ďalej len „Organizátor“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Miesto a čas konania súťaže:

Súťaž prebieha na stránke vyhrajtablet.tescomobile.sk (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 15. júla do 31. júla 2015. (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba
 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel, s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými, promotion a event agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
4. Podmienky účasti v Súťaži

Podmienkou účasti v súťaži je vytvoriť dvojicu s ďalším účastníkom a splniť nasledovné podmienky:

 1. Prvý z dvojice účastníkov sa zapája do Súťaže zaregistrovaním svojho telefónneho čísla v časti s názvom „Chcem presvedčiť blízkeho“.
 2. Druhý z dvojice účastníkov sa zapája do Súťaže zaregistrovaním svojho telefónneho čísla v časti s názvom „Blízky ma už presvedčil“, kde zároveň uvedie aj telefónne číslo prvého účastníka a tak vznikne dvojica.

Do žrebovania budú zaradené len tie dvojice účastníkov, ktoré splnia nasledovné podmienky:

 1. Prvý z dvojice účastníkov je ku dňu ukončenia súťaže aktívnym zákazníkom Tesco mobile (bez podmienky prenosu čísla).
 2. Druhý účastník zadal v priebehu od 15.7. do 31.7.2015 žiadosť o prenos čísla do Tesco mobile a ku dňu ukončenia súťaže bol proces prenosu čísla úspešne ukončený.

Každý účastník môže byť súčasťou viacerých dvojíc, avšak vyhrať môže len raz. Po vyžrebovaní dvojice, ktorej súčasťou je účastník, ktorý má vytvorené aj ďalšie dvojice, sa takéto zvyšné dvojice vyradia zo žrebovania.

5. Žrebovanie a zverejnenie výhercov

Organizátor Súťaže vyžrebuje do 3 pracovných dní od skončenia súťaže náhodným výberom päť dvojíc účastníkov z tých súťažiacich dvojíc, ktoré splnili všetky Podmienky účasti v Súťaži (ďalej len „Výhercovia“). Výhercovia budú uverejnení na Mieste konania Súťaže najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia súťaže. Výherca bude informovaný o výhre telefonicky na telefónne číslo, ktoré prihlásil do súťaže.

Každý z dvojice Výhercov získa vecnú výhru: 1 x tablet Prestigio MultiPad Color 5887 v hodnote 140 € s DPH.

6. Identifikácia výhercov:

Výhercom bude Výhra odoslaná a odovzdaná kuriérom po jeho identifikácii na základe predloženia občianskeho preukazu. Organizátor s cieľom odovzdania Výhry vopred kontaktuje Výhercu, ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Súťaži v Mieste konania Súťaže, telefonicky na telefónne číslo, ktoré prihlásil do súťaže, vyžiada si jeho kontaktné údaje na odovzdanie Výhry (meno, priezvisko a adresu) a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania. V prípade, ak Výherca neodpovie a neposkytne Organizátorovi údaje potrebné k odovzdaniu Výhry na základe 3 telefonátov počas 3 pracovných dní, Výherca stráca nárok na Výhru a Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zopakovať žrebovanie Výhry. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Účastníci Súťaže, ktorí nesplnili, alebo iba čiastočne splnili, podmienky stanovené pre výhry.
Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť či iný druh mobilného telefónu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

7. Osobné údaje

Zapojením sa do Súťaže udeľujú Účastníci Súťaže Usporiadateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Účastník Súťaže zároveň udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto za účelom zverejnenia Výhercov na:

 1. webovej stránke vyhrajtablet.tescomobile.sk
 2. Facebook stránke spoločnosti Tesco Mobile

Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje budú v mene spoločnosti Tesco Mobile spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to spoločnosťou Elite Solutions, s.r.o..

Účastník Súťaže má práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

8. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 15.06.2015, Tesco Mobile Slovakia, s. r. o.